Thecus N16000 PRO Diskless 16 Bay SATA RAID Rackmount NAS Storage Server Xeon E3-1275 10GBE USB3.0 HDMI PCI-E
Thecus N16000 PRO Diskless 16 Bay SATA RAID Rackmount NAS Storage Server Xeon E3-1275 10GBE USB3.0 HDMI PCI-E $4,646.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 4TB (4 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 4TB (4 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,571.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 6TB (6 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 6TB (6 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,765.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 8TB (8 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 8TB (8 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,959.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 10TB (10 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 10TB (10 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,152.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 12TB (12 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 12TB (12 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,346.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 14TB (14 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 14TB (14 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,540.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 16TB (16 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 16TB (16 x 1TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,733.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 8TB (4 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 8TB (4 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,767.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 12TB (6 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 12TB (6 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,059.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 16TB (8 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 16TB (8 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,350.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 20TB (10 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 20TB (10 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,642.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 24TB (12 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 24TB (12 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,933.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 28TB (14 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 28TB (14 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,225.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 32TB (16 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 32TB (16 x 2TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,517.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 8TB (4 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 8TB (4 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,745.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 12TB (6 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 12TB (6 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,025.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 16TB (8 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 16TB (8 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,306.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 20TB (10 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 20TB (10 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,586.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 24TB (12 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 24TB (12 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,867.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 28TB (14 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 28TB (14 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,147.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 32TB (16 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 32TB (16 x 2TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,428.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 18TB (6 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 18TB (6 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,346.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 12TB (4 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 12TB (4 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $4,749.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 18TB (6 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 18TB (6 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,032.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 24TB (8 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 24TB (8 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,315.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 30TB (10 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 30TB (10 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,597.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 36TB (12 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 36TB (12 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,880.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 42TB (14 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 42TB (14 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $6,163.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 48TB (16 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 48TB (16 x 3TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $6,445.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 12TB (4 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 12TB (4 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,219.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 18TB (6 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 18TB (6 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,970.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 24TB (8 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 24TB (8 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,363.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 30TB (10 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 30TB (10 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,755.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 36TB (12 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 36TB (12 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,148.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 42TB (14 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 42TB (14 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,541.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 48TB (16 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 48TB (16 x 3TB HGST Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,934.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 12TB (4 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 12TB (4 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $4,959.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 24TB (8 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 24TB (8 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $5,733.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 30TB (10 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 30TB (10 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,120.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 36TB (12 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 36TB (12 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,508.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 42TB (14 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 42TB (14 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $6,895.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 48TB (16 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 48TB (16 x 3TB Seagate Enterprise) 16-bay Rackmount NAS Server $7,282.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 16TB (4 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 16TB (4 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $4,879.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 24TB (6 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 24TB (6 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,226.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 32TB (8 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 32TB (8 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,573.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 40TB (10 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 40TB (10 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $5,920.00
+ Quick View
Thecus N16000 PRO 48TB (12 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server
Thecus N16000 PRO 48TB (12 x 4TB HGST Deskstar NAS) 16-bay Rackmount NAS Server $6,267.00
+ Quick View